НУРЕДИНИ: Напорeдно со воспоствување на системот за управување со отпад мора да се градат и навиките за селектирање

Министерот Нуредини учествуваше на годишната работилница на Македонската асоцијација за управување со цврст отпад (MaSWA) на тема: „Одржливо управување со отпад“, на која се дискутираше за светските трендови за управување со отпадот.
НУРЕДИНИ Напорeдно со воспоствување на системот за управување со отпад мора да се
Министерот Нуредини ја потенцираше важноста на развивање на системот за селектирање на отпадот, улогата на колективните постапувачи со отпад во овој процес, како и развивање на рециклирачките капацитети со кои отпадот ќе се трансформира во придобивка.
IMG_20221124_171901
Во тек на воспоставување на регионалниот сиситем на управување со отпад ќе им се помогне на општините за обезбедување на садови за селектирање на отпадот, исто така и на потребната механизација , но напоредно мора да се развиваат и навиките и свеста кај населението за селектирање на отпадот.