ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека Министерството за животна средина и просторно планирање на 22.07.2022 год. (петок 10:00 – 12:00h.) во Клубот на органите на управата организира Јавна расправа за Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за нацрт План за спречување на создавање на отпад 2022-2027 на Република Северна Македонија.

Нацрт Извештајот е изработен согласно Уредбата за содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл. весник на РМ бр.153 од 20.12.2007 год.) и истиот е објавен на следниот линк: https://bit.ly/3cdnYXl

Вашите забелешки, мислења и предлози во рок од 30 дена може да ги доставите на следната адреса:  A.Karanfilova@moepp.gov.mk 

или по пошта на адреса на Министерството „Плоштад Пресвета Богородица“ бр.3 Скопје