Дневен ред за Единаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

ДНЕВЕН РЕД