Informacion për mbajtjen e debatit publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Ndërtimi dhe kekonstruktimi i sistemit kolektoral, dhe të kanalizimit dhe ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Tetovë, Komuna e Tetovës

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor njofton publikun e interesuar se investitoriMinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me seli në Sheshin “Presveta Bogorodica” nr. 3, 1000 Shkup ka dorëzuar Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të projektit: “” Ndërtimi dhe kekonstruktimi i sistemit kolektoral, dhe të kanalizimit dhe ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Tetovë, Komuna e Tetovës.dhe është në dispozicion për inspektim.

Debati publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin: “” Ndërtimi dhe kekonstruktimi i sistemit kolektoral, dhe të kanalizimit dhe ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Tetovë, Komuna e Tetovës.” do të mbahen me dаtën.

-                08 shkurt 2023  (e mërkurë), në sallën e këshillit komunal të Tetovës me fillim në ora 11.30.

                Studimi është i disponueshëm për inspektim në faqen e internetit të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor www.moepp.gov.mk, dhe në komunën e Tetovës.

Personat për kontakt:

Мinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Sheshi Presveta Bogorodica nr. 3, 1000 Shkup

Sektori i Bashkimit Evropian, personi për kontakt Vesna Indova Toçko – koordinatore e IPA

Tel: 076 446 916; е-mail: v.indova@moepp.gov.mk

Biljana Petkoska-Udhëheqëse e Sektorit të Mjedisit Jetësot

tel: 076 455 427; е-mail: b.petkoska@moepp.gov.mk

Vlatko Cvetanoski – Këshilltar në Departamentin e VNMJ

tel: 076455 426; е-mail: v.cvetanoski@moepp.gov.mk

Ismet Sadiku – Këshilltar në Departamentin e VNMJ

tel: 075 316 726; е-mail: i.sadiku@moepp.gov.mk