DEBAT PUBLIK për Raportin për vlerësimin srategjik të mjedisit jetësor nga realizimi i Strategjisë për mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike (2014-2020) (projekt)