Legjislacioni Kombëtar

 

LIGJ PËR MJEDISIN JETËSOR
LIGJ PËR CILËSINË E AJRIT TË AMBIENTIT
LIGJ PËR MBROJTJEN E NATYRËS
LIGJ PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA NË MJEDISIN JETËSOR
LIGJ PËR MENAXHIM ME HEDHURINAT
LIGJ PËR MENAXHIM ME BATERI DHE AKUMULATORË DHE BATERI DHE AKUMULATORË TË HEDHUR
LIGJ PËR MENAXHIM ME PAKETIMIN DHE HEDHURINAT NGA PAKETIMI
LIGJ PËR MENAXHIMIN E RRJEDHJEVE SHTESË TË MBETURINAVE
LIGJ I PËRGJEGJËSISË SË ZGJERUAR TË PRODHUESIT PËR MENAXHIMIN E RRJEDHAVE TË POSAÇME TË MBETURINAVE
LIGJ PËR UJËRAT
LIGJ PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR DHE URBANISTIK
LIGJ PËR ORGANIZMAT E MODIFIKUAR GJENETIK