Toka

Toka përkufizohet si...
Erozioni i tokës
Ndotje lokale dhe difuze
Gjurmimi
Reduktimi i materieve organike
Kripëzimi
Përmbytje
Rregullore ligjore në Republikën e Maqedonisë që ka të bëjë me mbrojtjen e tokës