Përdorimi efikas i burimeve dhe mbeturinave

Problemet globale mjedisore me të cilat përballemi sot janë kryesisht rezultat i mbishfrytëzimit njerëzor të burimeve natyrore, duke përfshirë lëndët djegëse (fosile), mineralet, ujin, tokën dhe biodiversitetin. Po bëhet gjithnjë e më e qartë se modeli mbizotërues evropian i zhvillimit ekonomik – i bazuar në përdorimin në masë të madhe të burimeve, gjenerimin e mbeturinave dhe ndotjen – nuk mund të qëndrojë afatgjatë. Shumë nga burimet përdoren vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, ose ato humbasin ekonominë nëpërmjet asgjësimit ose reduktimit gjatë operacioneve të rikuperimit.

Koncepti i ekonomisë qarkore i prezantuar vitet e fundit dhe politikat përkatëse duhet të trajtojnë përdorimin e burimeve, prodhimin, konsumin dhe mbetjet në një nivel më të lartë. Ky koncept synon mbylljen e humbjeve materiale duke ruajtur sa më gjatë vlerën e produkteve, materialeve dhe burimeve në ekonomi. Kjo redukton në mënyrë efektive gjenerimin e mbeturinave dhe përdorimin e materialit të papastër.

Përdorimi i burimeve, si dhe gjenerimi dhe trajtimi i mbetjeve rezulton në presione të konsiderueshme mjedisore gjatë fazave të nxjerrjes, prodhimit, përdorimit dhe përfundimit të jetës së produktit. Objektivat e politikës mjedisore përfshijnë reduktimin e sasisë së materialeve të përdorura në ekonomi, përmirësimin e efikasitetit të burimeve, reduktimin e gjenerimit të mbetjeve dhe kthimin e mbetjeve në burim. Parandalimi dhe menaxhimi i mbetjeve është një aspekt kyç i ekonomisë qarkore. Efikasiteti i burimeve është thelbësor nëse duam të shkëputim zhvillimin ekonomik nga degradimi i mjedisit. Burimet e Tokës janë të kufizuara dhe nxjerrja e tyre gjeneron ndikime mjedisore dhe klimatike. Përdorimi i tyre në mënyrë më efikase ndihmon në minimizimin e këtyre ndikimeve. Kështu, efikasiteti i burimeve është një nga elementët themelorë të nevojshëm për të krijuar një ekonomi qarkore, më të gjelbër në Evropë, si dhe modele më të qëndrueshme prodhimi dhe konsumi.

Rregulloret ligjore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve në vendin tonë synon të promovojë një ekonomi qarkore duke nxjerrë sa më shumë burime cilësore nga mbetjet. Për më tepër, politika e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor mbështetet në disa shtylla, që synojnë kryesisht reformat në rajon për të përmbushur ambiciet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, nëpërmjet planit ekonomik dhe investues të Bashkimit Evropian. Marrëveshja e Gjelbër Evropiane synon të promovojë rritjen përmes kalimit në një ekonomi moderne, efikase nga burimet dhe konkurruese.

Ligji për menaxhimin e mbetjeve ofron një kuadër legjitim për trajtimin dhe menaxhimin e mbetjeve. Ai prezanton konceptin e hierarkisë në menaxhimin e mbetjeve. Hierarkia e miratuar zakonisht është minimizimi/reduktimi i mbetjeve në burim, riciklimi, përpunimi i mbetjeve (me rikuperimin e burimeve, d.m.th. materialet (produktet) dhe energjia), transformimi i mbetjeve (pa rikuperim të burimeve) dhe depozitimi i mbetjeve. Qasje specifike janë të nevojshme për kategori të caktuara mbetjesh. Prandaj, përveç Ligjit gjithëpërfshirës për menaxhimin e mbeturinave, në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë shumë ligje të tjera për trajtimin e llojeve të ndryshme të mbeturinave. Agjenda e Gjelbër detyron Ballkanin Perëndimor të lëvizë drejt një ekonomie qarkore duke përmirësuar menaxhimin e mbetjeve; rritja e produktivitetit të burimeve; vendosja e mënyrave inovative dhe më efikase të prodhimit dhe konsumit dhe vendosja në funksion e qarkullimit në modelet e biznesit.

Rregullativat ligjore të mbeturinave synojnë të mbrojnë mjedisin dhe shëndetin e njerëzve dhe të ndihmojnë në kalimin e vendit në një ekonomi qarkore. Ata vendosin qëllime dhe përpiqen të:

  • Përmirësojnë menaxhimin e mbetjeve,
  • stimulimin e inovacionit në riciklim,
  • kufizimin e depozitimit
Menaxhimi i mbeturinave

Në Planin e dytë të veprimit për mjedisin jetësor të Republikës së Maqedonisë, janë të përcaktuara qëllime të caktuara në lidhje me mbeturinat, e ai është menaxhimi i integruar i mbeturinave, vendosja efikase institucionale dhe organizative dhe përmirësimi i infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave.

Sipas rregullores ligjore për mbeturina në Republikën e Maqedonisë së Veriut, prioritetet për menaxhimin e mbeturinave janë:

  • Shmangia e krijimit të mbetjeve dhe reduktimi i efekteve të dëmshme të mbetjeve në mjedis, jetën dhe shëndetin e njerëzve,
  • Përmirësimi i teknologjive të prodhimit, i cili redukton gjenerimin e mbetjeve dhe përdorimin e produkteve ekologjike dhe më pak ambalazhim,
  • Riciklimi dhe ripërdorimi i mbetjeve ose në një proces tjetër për nxjerrjen e lëndëve të para dytësore, ose për t’u përdorur si burim energjie.

Kryesisht gjenerimi i mbetjeve vjen nga aktivitetet prodhuese, nga guroret dhe miniera, nga ndërtimi, mbetjet nga bujqësia dhe pylltaria, mbetjet komunale etj.

Mbetjet nga aktivitetet prodhuese përbëhen kryesisht nga ushqimi, druri, letra, kimikatet, mineralet jometalike, metalet bazë dhe të tjera. Aktivitetet prodhuese mund të luajnë një rol qendror në reduktimin e sasisë së mbetjeve të krijuara nga:

  • Përfshirja e analizave të ciklit jetësor në projektimin dhe prodhimin e mallrave dhe shërbimeve,
  • Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të materies dhe energjisë,
  • Eliminimi ose përdorimi i reduktuar i substancave dhe materialeve që janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

Është miratuar një listë e llojeve të mbetjeve.

Mbeturinat komunale
Mbetjet nga minierat dhe guroret
Mbetjet nga prodhimi i energjisë elektrike
Mbeturinat e krijuara nga aktivitetet e ndërtimit dhe prishjes së objekteve në ndërtim
Mbeturina të rrezikshme
Tendencat në menaxhimin e mbeturinave
Emetimet e gazeve serrë nga sektori i “mbeturinave”
Importi, eksporti dhe tranziti i mbeturinave nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Organizimi i një sistemi informacioni për menaxhimin e mbetjeve
Mbikëqyrja dhe autoritetet kompetente të Ligjit për Menaxhimin e Mbetjeve
Rregullorja ligjore që lidhet me mbeturinat
Raporti i Menaxhimit të Mbetjeve të Paketimit
Raport mbi menaxhimin e mbeturinave të baterive dhe akumulatorëve
Raporti i Menaxhimit të Mbeturinave të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike
Situata në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të dhënat për mbeturinat dhe zbatimin e sistemeve të grumbullimit të të dhënave për mbeturinat