Dokumentet e disponueshme publike të MMJPH

 

Organogrami i organizimit të brendshëm
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës
Raport vjetor për punën e koordinatorit dhe zëvendëskoordinatorit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në organet e administratës shtetërore
Personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit dhe Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale
Cështje të përgjithshme
Kodeksi për nëpunësit administrativ
Këshilltarët specialë në kabinetin e ministrit Naser Nuredini
Zyrtarë të kabinetit në kabinetin e ministrit Naser Nuredini
Nëpunës i Rinisë
Plani vjetor për parandalimin e korrupsionit dhe plani i veprimit