Сектор за комуникација со јавност


Секторот за комуникација со јавноста (СКЈ) претставува линк помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и јавноста. Оформена е во јануари 1999 година како Канцеларија за комуникација со јавност по препорака и со финансиска поддршка од Европската Унија. Составен е од две одделенија: Одделение за односи со јавност и Одделение за подигнување на јавната свест и едукација.

Систематизација ›»

Основната улога на СКЈ е:

  1. Обезбедување на транспарентност и јавна достапност на информациите за различни аспекти за заштита на животната средина;
  2. Унапредување на образованието на полето на заштита на животната средина, за подобро разбирање на истата, со вклучување во разни научни и образовни програми;
  3. Зголемување на јавната свест и разбирање на важните еколошки проблеми и опции за можни решенија, со цел подобрување на еколошките услови;
  4. Добивање корисни информации од граѓаните и организациите кои имаат лично и специјализирано знаење за ресурсите и проблемите на животната средина, а кои на друг начин не можат да се добијат;
  5. Информирање за донесување на одлуки за еколошките приоритети и решенија и вклучување на јавноста при донесување на одлуки;
  6. Развивање на бази на податоци за релевантни институции, организации, стопанственици и поединци неопходни за информирање и спроведување на одредени процеси во животната средина;

Основниот принцип на работа на Секторот е двонасочна комуникација односно давање и примање на информации од јавноста, базиран на Архуската конвенција и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Само по пат на добро информирање и еколошко едуцирање може да се обезбеди подобро превентивно делување на еколошката култура на живеење.

Секторот за комуникација со јавноста, својата примарна улога ја остварува преку:

Соработка со медиуми која опфаќа

Соработка со граѓанскиот сектор кој делува во животна средина, која вклучува

Реализирање на активности за подигнување на јавна свест и еколошка едукација со кои се опфатени

Работење со библиотечен фонд и е-каталог

Јавни компјутери

Еко караван-подвижна канцеларија за комуникација на МЖСПП