MMJPH ndërmori masa parandaluese për mbrojtje

 

 

 

KUMTESË

(13.03.2020) Palët që dëshirojnë të dorëzojnë Kërkesa elektronike në MMJPH, brenda periudhës 14-ditore derisa vlejnë masat eQeverisë për mbrojte ngakorona virusi, këtëmund ta bëjnë përmesemail adresëszyrtare: infoeko@moepp.gov.mk. Të njejtatdo të procesohensi kërkesa tëdorëzuaranë mënyrë tërregulltnë arkiv.

Ju bëjmë me dije se Kërkesat duhet të dërgohen në një dokument të vetëm në formatin pdf.

 

 

Linçet me detyrimet dhe masat e miratuara nga Qeveria e RMV-së:

Seanca e 15-të e Qeverisë (10.03.2020) https://vlada.mk/node/20448 

Seanca e 15-të e Qeverisë (10.03.2020) https://vlada.mk/node/20452

Seanca e 16-të e Qeverisë (11.03.2020) https://vlada.mk/node/20463

Seanca e 16-të e Qeverisë (11.03.2020)  https://vlada.mk/node/20464

Seanca e 17-të e Qeverisë (12.03.2020) https://vlada.mk/node/20489

 

 

(09.03.2020) Мinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, zyrat e së cilës janë në Shkup, në përputhje me situatën e sapokrijuar me koronavirusin në vendin tone, zbaton një masë parandaluese për të shmangur prezencën fizike në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Kjo është në përputhje me masat e jashtëzakonshme të ndërmarra nga Qeveria e RMV-së për një periudhë prej 14 ditësh. Në këtë drejtim, rekomandojmë minimizimin e të gjitha takimeve dhe zvogëlimin e të gjitha kontakteve të drejtpërdrejta dhe në të njëjtën kohë ju bëjmë thirrje të gjithë shrytëzuesve të shërbimeve dhe informacioneve që të mos vijnë në ambientet e MMJPH-së, por të drejtohen përmes telefonit në: 02 3225 237 ose në email adresën: skj.mzspp@gmail.com ose infoeko@moepp.gov.mk .