МК – НИ 049

МЕСТОТО НА ТУРИЗМОТ ВО ЕКОНОМИЈАТА cloud2 strelki d
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Поврзаност со други индикатори
Последна измена:  март 31, 2021