Подготовка на долгорочна Стратегија и Закон за климатска акција – извештај за консултации со јавноста

За потребите на усвојување на Долгорочна стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020- 2050 година, Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија, како корисник на документот, спроведе процес на консултации со засегнатите страни, по Нацрт- извештајот за СОЖС на Долгорочна стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020- 2050 година. Во периодот на јавен увид и спроведување на јавна расправа, засегнати страни доставија забелешки и коментари во насока на подобрување на текстот. Пристигнатите забелешки беа разгледани и соодветно адресирани од страна на тимот вклучен во подготовка на Стратегијата.

Целосниот извештај за консултации со јавноста е достапен на следниот линк.