Јавно достапни документи на МЖСПП

 

Органограм на внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
Правилник за внатрешна организација
Годишен извештај за работа на кординаторот и заменик кординаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа
Овластено лице за прием на пријави од укажувачи и Офицер за заштита на лични податоци
Генерални прашања
Кодекс за административни службеници
Кабинетски службеници во Кабинетот на министерот
Службеник за млади
Годишен план за спречување на корупција и Акциски план
Процедура за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање