Јавно достапни документи на МЖСПП

 

Органограм на внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
Правилник за внатрешна организација
Годишен извештај за работа на кординаторот и заменик кординаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа
Овластено лице за прием на пријави од укажувачи и Офицер за заштита на лични податоци
Генерални прашања
Кодекс за административни службеници
Посебни советници во кабинетот на министерот Насер Нуредини
Кабинетски службеници во Кабинетот на министерот Насер Нуредини
Службеник за млади
Годишен план за спречување на корупција и Акциски план