MK – НИ 008

ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА smajli 1 strelki r
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Методологија
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Поврзаност со други индикатори
Последна измена:  21.10.2021