Постапка за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување

Министерство за животна средина и просторно планирање започна постапка за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување, заради обезбедување поефикасна наплата на надоместокот за отпад од пакуавње и елиминирање на можноста за стекнување на поповолна положба на пазарот заради неплатениот надоместок.