ПРОГРАМА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА ОБЈАВА НА ЈАВЕН ПОВИК (РЕФ. БР. 11-3562/1, 15.04.2015) ЗА ИЗРАБОТКА НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија (МЖСПП) ги поканува заинтересираните компании да достават понуди за изработка на Национална Стратегија за заштита на природата.

Краен рок за аплицирање е 08.05.2015 година до 15:00 часот

СИМНИ ГО ДОКУМЕНТОТ: ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК

Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект координиран од Helvetas Swiss Intercooperation од Швајцарија и Фармахем – Скопје, а е финасиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) во Македонија.