THIRRJE PUBLIKE PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR REDUKTIMIN E NDOTJES SË AJRIT PËR 2019

Në bazë të nenit 39 paragrafit 2 të Ligjit për Qeverinë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 20/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 dhe 142/2016) dhe pjesa VII paragrafi 1 i Programit për reduktimin e ndotjes së ajrit për vitin 2019 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.18/2019″ 2019), Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Sekretariati i Përgjithshëm, publikon

THIRRJE PUBLIKE

për realizimin e Programit për Reduktimin e ndotjes së ajrit për 2019

Thirrja publike është në dispozicion në faqen e internetit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në linkun e mëposhtëm- https://vlada.mk/node/17832 .