Ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка за 2019г.

(5.02.2019 )„Во врска со член 2 од Наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 92/10,150/12) Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека количината за увоз на супстанции од Прилогот на горенаведената Наредба ќе биде ограниченa на 21.310 кг за 2019 година. Увозот на предметните супстанции ќе биде одобруван по принципот прв дојден – прв услужен.“