Соопштение за јавноста 27.11.2018 год.

Почитувани,

Министерството за животна средина и просторно планирање пристапи кон изменување на Уредбата за класификација на површинските води.

Ве молиме вашите предлози во однос на предложениот датум за влегување во сила на Уредбата да го доставите до 15 Декември 2018 година на следната електронска адреса: infoeko@moepp.gov.mk.

Контакт лице:Илбер Мирта, раководител на Сектор за води, Управа за животна средина, Министерство за животна средина и просторно планирање.