Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче, Штип и Радовиш”

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот“БОРОВ ДОЛ“ ДООЕЛ со седиште на ул. Свети Спасо Радовишки бр. бб Радовиш, ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина на проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче, Штип и Радовиш”, и истата е достапна за увидна интернет страната на министерството (www.moepp.gov.mk).

Јавните расправи по Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче, Штип и Радовиш”ќе се одржат со следниот распоред: 15.03.2018 – Конче, 16.03.2018 – Штип и 19.03.2018 – Радовиш, во 13.00 часот. Јавните расправи ќе се одржат во просториите на општините.

Контакт лица:

Марјан Михајлов –„МАНЕКО СОЛУШНС“ ДООЕЛ

ул. Радушка бр. 58/5, Скопје; тел:076298297

е-маил:m.mihajlov@maneko.com.mk

Министерство за животна средина и просторнио планирање

бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје

Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна средина

бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје,

тел: 076455460;

е-маил: a.petkovski@moepp.gov.mk

Сашо Илиќ – Раководител на одделение за заштита од бучава во   животната средина

Сектор за животна средина

бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје,

тел: 072205160;

е-маил: s.ilic@moepp.gov.mk