Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019г.

Институција која обавува: Влада на Република Северна Македонија

Рок на пријавување: 15.08.2019

Повикот е достапен на следниот линк: https://vlada.mk/node/18719