Потпишани договори по Програмата за управување со водите за 2018 година

duraki_dogovorizavodi(25.07.2018) Mинистерот за животна средина и просторно планирање Садула Дуракиги потпиша договорите за распределба на средства за финансирање по Програмата за управување со водите за 2018 година. Согласно Конкурсот кој беше објавен кон крајот на месец јануари, околу 56.300.000 денари се доделени на 15 општини во Македонија за Проектирање и израдба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти и за Уредување и реконструкција на водотеци.

Договори се потпишани со градоначалниците на општините: Кичево, Брвеница, Сарај, Крушево, Чучер Сандево, Демир Kапија, Теарце, Липково, Ѓорче Петров, Тетово, Новаци, Струга, Врапчиште, Крива Паланка и Кочани.

Со тоа Министерството за животна средина и просторно планирање помaгајќи ги локалните самоуправи во делот на управувањето и заштитата на квалитетот на водите преку подобрување на инфраструктурата за водоснабдување и за заштита на водотеците, инвестира во постигнување на долгорочните цели – поквалитетен живот на населението, спречување на последиците од поплавите и почиста животна средина.duraki_dogovorizavodi(25.07.2018) Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadulla Duraki,i nënshkroi marrëveshjet për alokimin e mjeteve për financim në kuadër të Programit të Menaxhimit të Ujërave për 2018. Sipas Konkursiti cili u shpall në fund të janarit, rreth 56.300.000 denarë u ndanë për 15 komuna në Maqedoni për Projektimin dhendërtimin e objekteve të reja ekzistuese publike të furnizimit me ujë dhe mirëmbajtjen dhe avancimin e tyre gjithashtu edhe për Rregullimin dhe rindërtimin e rrjedhave ujore.

Marrëveshjet janë nënshkruar me kryetarët e komunave të: Kërçovës, Bërvenicës, Sarajit, Krushevës, Çuçer Sandevës, Demir Kapisë, Tearcës, Likovës, Gjorçe Petrovit, Tetovës, Novacit, Strugës, Vrapçishtit, Kriva Pallankës dhe Koçanit.

Me këtë, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, duke ndihmuar vetëqeverisjet lokale në pjesën e menaxhimit dhe mbrojtjes së cilësisë së ujit përmes përmirësimit të infrastrukturës për furnizimin me ujë dhe mbrojtjen e rrjedhave ujore, investon në arritjen e qëllimeve afatgjata – një cilësi më të mirë të jetës për popullsinë, parandalimin e pasojave nga përmbytjet dhe një mjedis më të pastër.