Министерот Дураки учествува на 54-от состанок на Советот и Шестото собрание на ГЕФ

Minister_viena2(27.06.2018г) Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки, учествува на 54-от состанок на Советот и Шестото собрание на Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ) што се одржува во Да Нанг, Виетнам од 23 до 29 јуни 2018 година.

На состанокот на Советот кој се одржа од 24 до 26 јуни, и е последен во рамки на шестиот програмски циклус (ГЕФ 6), се разговараше за постигнувањата во изминатите четири години, како стапувањето во сила на Минамата конвенцијата, Договорот од Париз, прогресот во рамки на конвенциите за биолошка разновидност, клима, борба против опустинување, како и целите за одржлив развој кој ни обезбедуваат корисна рамка за мерење на прогресот кон исполнување на глобалните цели во заштитата на животната средина.

Исто така, беше одобрена и програмата за седмиот циклус на Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ 7), а беше потврдена и финансиската рамка од 4.1 билиони долари за исполнување на глобалните цели во заштитата на животната средина. Согласно системот за транспарентна алокација на средствата (СТАР), најкасно до почетокот на месец јули 2018 година ќе бидат официјално соопштени и националните алокации на средства за реализација на обврските кон трите Рио Конвенции во следниот четири годишен период.

Шестото собрание на Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ), основано за да помогне во справувањето со најголемите еколошки проблеми на нашата планета, ќе се одржи од 27-28 јуни 2018 година.

Како еден од најзначајните глобални собири за животна средина, кое се одржува на четири години, собранието претставува одлична можност за министрите за животна средина и други високи претставници на сите 183 земји членки, високи претставници на агенциите на ОН, банки, невладини организации и бизнис лидери да споделат идеи, решенија и преземат неопходни акции за заштита на животната средина на глобално ниво.

Министерот Дураки ќе има свое обраќање на пленарната сесија на отварањето на шестот собрание на ГЕФ, а ќе учествува и во дискусија на тркалезна маса на високите претставници на тема „ Поставување на целите за постигнување на неутралност на деградација на земјиштето во Република Македонија“.Minister_viena2(27.06.2018) Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadulla Duraki, merr pjesë në mbledhjen e 54-të të Këshillit dhe Asamblenë e gjashtë të Fondit global mjedisor (GEF) që po mbahet në Da Nang, Vietnam, nga data 23 deri më 29 qershor 2018.

Në mbledhjen e Këshillit, e cila u mbajt nga 24 deri më 26 qershor dhe që është i fundit në ciklin e gjashtë të programit (GEF 6), u diskutua për arritjet në katër vitet e fundit, si për hyrjen në fuqi TË Konventës së Minamatës, Traktatin i Parisit, progresin në kuadër e konventave të biodiversitetit, klimën, luftimine shkretëtirëzimit si dhe qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm që na japin një kornizë të dobishme për matjen e progresit drejt përmbushjes së qëllimeve globale në mbrojtjen e mjedisit.

U miratua gjithashtu programi për ciklin e shtatë të Fondit global të mjedisit (GEF 7), ndërsa u konfirmua edhe korniza financiare prej 4.1 bilionë dollarësh për të përmbushur synimet globale në mbrojtjen e mjedisit. Sipas sistemit për alokimin transparent të fondeve (STAR), më së voni deri në fillim të muajit korrik 2018 do të spallen zyrtarisht alokimet kombëtare të mjeteve për realizimin e detyrimeve ndaj tre Konventave të Rio-s në katër vitet e ardhshme.

Asambleja e gjashtë e Fondit global të mjedisit (GEF), e themeluar për të ndihmuar në përballjen me problemet më të mëdha mjedisore në planetin tonë, do të mbahet nga 27 deri më 28 qershor 2018.

Si një nga tubimet më të rëndësishme mjedisore globale që mbahet çdo katër vjet, asambleja përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për ministrat e mjedisit dhe përfaqësuesit e tjerë të lartë të të gjitha 183 shteteve anëtare, përfaqësues të lartë të agjencive të OKB-së, bankave, OJQ-ve dhe udhëheqësve të biznesit për të shkëmbyer ide, zgjidhje dhe për të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të mbrojtur mjedisin në një shkallë globale.

Ministri Duraki do të mbajë fjalim në seancën plenare të hapjes së Asamblesë së gjashtë të GEF , ndërsa do të marrë pjesë edhe në një diskutim të tryezës së rrumbullakët me përfaqësuesit e lartë në temën “Vendosja e qëllimeve për arritjen e neutralitetit të degradimit të tokës në Republikën e Maqedonisë”.