Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2019 година

Врз основа на член 175 став (1) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 И 39/16) и Програмата за инвестирање во животната средина за 2019 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 05/2019), Министерството за животна средина и просторно планирање објавува:

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2019 година