И З В Е С Т У В А Њ Е (Закон за животна средина и Закон за управување со отпадот)

logoМинистерството за животна средина и просторно планирање започна со изработка на измени и дополнувања на Законот за животната средина и со изработка на нов Закон за управување со отпадот.

Во продолжение се достапни двете известувања за преземање:

Известување за изработка на измени и дополнувања на Законот за животната средина

Известување за изработка на нов Закон за управување со отпадот