Category Archives: Services

.

Известување за намера за спроведување на проект – Изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води во англомерација Тетово

.

Известување за намера за спроведување на проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, во КО Породин место викано Зона Жабени, општина Битола

.

Известување за намера за изведување на проектот Површински коп на минерална суровина-бакар и залато на локалитетот ИЛОВИЦА, Општина Босилово и Општина Ново Село