Архива

Воспоставен нов формат за електронско известување на индикатори кон ЕЕА

(22.01.2013) Во рамките на Shared European and National State of the Environment (SENSE2) проектот предводен од Eвропската Агенција за Животна Средина, Македонскиот информативен центар за животна средина успешно имплементираше техничка рамка во вид на XML-RDF датотека преку која ќе се одвива известувањето кон EEA за сите постоечки индикатори од областа на животната средина во Р…. Прочитај повеќе »

Расположливи водни ресурси во земјите од Западен Балкан

(10-11.01.2013) Во организација на European Environmental Agency – EEA/European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters на 10-11 Јануари 2013 година во Скопје се одржа регионална работилница на тема ’’Известување за квантитет на води’’. Цел на состанокот беше подобрување на известувањето кон ЕЕА во однос на квантитет на води (WISE –SoE  State and Quantity… Прочитај повеќе »

Работилница за Перспективни Информации и Услуги (FLIS)  

(04-05.12.2012) Во Виена, Австрија, се одржа работилницата “FLIS Services Workshop”, како дел од координативните напори во рамки на EIONET мрежата на експерти во Европа, за унапредување на капацитетите на сите учесници и т.н. FLIS референтни центри. На оваа работилница се дадоа насоки во однос на идните FLIS активности, со акцент на таканаречениот “Catalogue of needs and… Прочитај повеќе »